Náš program

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

10. 2. 2019

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program KSČM do Zastupitelstva města Karlovy Vary

11. 9. 2018

Chceme, aby Karlovy Vary byly městem pro všechny prima lidi. Prosím, pojďte ho realizovat s námi.

1. Přívětivé místo pro obyvatele i návštěvníky

 • Kvalitní infrastruktura i v okrajových částech města
 • Dostatek zelených ploch
 • Udržování čistoty ve městě
 • Optimalizace jízdního řádu MHD
 • Otevřít tržiště pro regionální prodejce s možností využití prostoru pro tradiční vánoční či velikonoční trhy

2. Vstřícná radnice

 • Aktivní řešení problémů občanů - rozvoj centra pomoci v nouzi
 • Transparentní financování investičních akcí - důsledná kontrola konečného díla
 • Do čela městských společností odborné manažery - řádná výběrová řízení
 • Stop rozprodávání zbylého městského majetku

3. Aktivní účast na řešení dlouhodobých problémů

 • Vyvolat jednání o vstupu města do Letiště s.r.o.
 • Vyvolat jednání o rekonstrukci hotelu Thermal
 • Podpora lázeňství a cestovního ruchu
 • Řešení architektonických problémů města (Vřídelní kolonáda, Dolní nádraží, opěrné zdi v katastru města atd.)
 • Řešení otázky ubytoven a výstavby dostupných městských bytů
 • Podpora městského divadla, KSO a minoritních kulturních akcí
 • Podpora menších sportovních klubů
 • Řešení bezpečnostní situace ve městě (práce s bezdomovci a drogově závislými)
 • Řešení parkování ve městě
 • Vyvolat jednání o řešení problematiky krematoria

Volební program do PS PČR (2017 - 2021)

28. 7. 2017

Volební program KSČM pro volby do PS PČR na období 2017 - 2021.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program KSČM do Zastupitelstva Karlovarského kraje

4. 5. 2016

JEDNÁME OTEVŘENĚ, NASLOUCHÁME OBČANŮM A NÁZORY NEMĚNÍME

S veřejnými prostředky umíme hospodařit s rozvahou a transparentně

- Rozpočet na běžné (provozní) výdaje udržíme v kladném saldu

- Centrální nákupy různých komodit realizujeme všude tam, kde je reálná možnost docílení  úspor

- Výběrová řízení realizujeme elektronicky

 

Investice budeme především směřovat do hospodářského rozvoje kraje s maximálním využitím čerpání fondů EU a dotačních programů státu

- Stanovení priorit investic je na začátku volebního období prvořadé

- Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury je jednou z důležitých podmínek rozvoje podnikatelského prostředí a možnosti vytváření nových pracovních míst

- Vytvoření podmínek ke spokojenému životu v našem kraji (zdravotnické a sociální zázemí na vysoké úrovni, zajištění poskytování kvalitního vzdělávání, široká nabídka společenského, kulturního a sportovního vyžití)

 

Budeme podporovat malé a střední podnikání v regionu

- Pokračujeme v podpoře podnikatelských voucherů

- Užší napojení malých a středních firem se školami a docílení větší spolupráce při vzdělávání a přípravě učňů a studentů na budoucí povolání

- Spolupráce při budování průmyslových zón

 

Udržíme finanční prostředky na zachování dopravní obslužnosti, a zajistíme zdroje na její zlepšení

- V rámci základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji cestování seniorů starších 70-ti let za roční paušální poplatek ve výši 500 Kč

- Preferujeme regionální dopravce

- Veřejnou službou zadat údržbu a opravy silnic II. a III. Třídy vlastní organizaci ÚS KK, a. s.

 

Budeme realizovat novou koncepci zdravotnictví v kraji v souladu s koncepcí zdravotnictví státu s cílem – zdravotní péče blíže občanům

- Spolu s obcemi a zdravotními pojišťovnami připravíme pobídkové stimuly pro lékaře a střední zdravotnický personál, pro zvýšení zájmu pracovat v Karlovarském kraji

 - Nepřipouštíme podfinancování nemocnic kraje

- Podpoříme dostatečný počet hospicových lůžek a terénních hospicových služeb

 

Zaměříme se, spolu s městy a obcemi, na řešení problematiky sociálního bydlení

- Podporujeme rozvoj sociálních služeb jak v šířce nabídky, tak zvyšování kvality poskytovaných služeb

- Podporujeme terénní sociální služby, při zabezpečení dostatku míst v zařízeních sociální péče podle poptávky

- Podpoříme zvýšení zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných občanů zřizováním chráněných pracovních míst

 

Podporujeme intenzivnější komunikaci mezi krajskými středními školami, významnými zaměstnavateli a hospodářskou komorou k hledání cesty zatraktivnění potřebných učebních a studijních oborů, a zkvalitnění přípravy učňů a studentů

- Zřízení příspěvkové organizace kraje pro poskytování služeb školám zřizovaným krajem.

- Vznik víceoborových tříd středních škol Karlovarského kraje ve vybraných oborech

- Udržení stipendijního programu pro střední školy Karlovarského kraje pro vybrané obory

- Podnikat kroky proti plošnému rušení speciálních základních škol a překotné inkluzi

 

Podporujeme zavedení veřejného vysokoškolského balneologického a fyzioterapeutického vzdělání pod hlavičkou Karlovy univerzity

- Zvyšování vzdělanosti obyvatel kraje vytvářením podmínek pro působení vysokých a vyšších odborných škol v Karlovarském kraji

- Udržení stipendijního programu pro studenty vysokých škol z Karlovarského kraje 
ve vybrané oborech

 

Podporujeme obnovu našich památek, kultury, sportu a rozvoj cestovního ruchu v celé šíři volnočasových aktivit

- Udržení finančních prostředků na kulturní programy pro střední školy Karlovarského kraje a mateřské a základní školy menších obcí

- Podporujeme práci spolků při práci s mládeží v oblasti sportu a kultury

- Pomoc při hledání nového okruhu klientů pro poskytování lázeňské péče

 

Podpora drobných zemědělců s cílem tvorby regionálních potravin

- Tlak na důsledné uplatňování legislativy v oblasti ochrany zdrojů pitné vody na všech úrovních veřejné správy

- Pokračujeme v  podpoře dotačních programů v oblasti zemědělství a ochrany přírody

- Podporujeme práci spolků při práci s mládeží v oblasti ochrany přírody

- Systémová organizace farmářských trhů

Volební program do PS PČR (2013 - 2017)

29. 3. 2016

Volební program KSČM

PROGRAM PRO BUDOUCNOST (Zkrácená verze)
Volební program KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET
Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.
Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.
Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.
Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.
Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.
II. PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.
Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování.
Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.
Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.
Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.
III. BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ
Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.
Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.
Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.
Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.
Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.
IV. ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME
Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.
Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.
Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.
Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
V. VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM
Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.
Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.
Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.
VI. ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM
Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.
Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.
Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.
Pokračování tradic helsinského mírového procesu, zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.
Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.
Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Naděje pro Českou republiku (2004)

29. 3. 2016

Dalším rozpracováním Kladenského programu z roku 1992 byla Naděje pro českou republiku přijatá na VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích 15.-16. května 2004.

"Základním programovým cílem politiky KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Program obnovy (1999)

16. 3. 2016

Základní programový dokument KSČM přijatý na II. sjezdu v Kladně byl aktualizován V. sjezdem KSČM ve Žďáru nad Sázavou 4. - 5. prosince 1999.

"Česká republika je v krizi. Politika, opírající se o volnou hru tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala. Formální a polovičatá řešení, podřízená úzce stranickým zájmům, nevedou k pozitivním výsledkům. Potřeba systémové změny je stále naléhavější. Po desetileté všestranné devastaci ovšem nelze změnit poměry ze dne na den. Cestu k nápravě je však nutno nastoupit neprodleně. KSČM zpracovala a předkládá občanům k posouzení Program obnovy."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Kladenský program (1992)

Kladenský program přijatý na II. sjezdu 13. prosince 1992 v Kladně je základním programovým dokumentem KSČM. 

"KSČM vznikla v březnu 1990. Převážná většina jejích členů zásadně odmítla mocenskou svévoli předlistopadové byrokratické elity. Porážku a zhroucení socialismu stalinsko-brežněvovského typu pochopila především jako důsledek faktického opuštění socialistických a komunistických myšlenek, neschopnosti hledat a prosazovat vlastní cesty postupu a umožnit všem občanům, aby se na tomto procesu skutečně podíleli. Podpora občanů se proto postupně vytrácela a byly znehodnocovány i nesporné úspěchy. Poučena historií posledních desetiletí chce KSČM spoluvytvářet východiska ze současných problémů. Svou zásadní pozici vyjadřuje v tomto otevřeném programu, politické platformě pro další práci ve společnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM