Náš program

Volební program Karlovarského kraje 2020

25. 9. 2020

PRÁCE - ZDRAVÍ - BYDLENÍ - JÍDLO

Priority Karlovarské KSČM pro volby 2020 do krajského zastupitelstva

 

PRÁCE

 

O práci nás nepřipravují pohromy, ale společenský systém.

 

Úspěšné mohou být i podniky ve vlastnictví obcí, měst či krajů a družstva.

Proč se řeší sociální krize, až když už jsou tady?

Dvacet let se mluví o konci uhelné doby.

Udělal někdo něco za celou tu dobu?

 

ZDRAVÍ

 

Má skutečně každý občan dostupnou zdravotní péči, ptejme se.

 

Proč nedokáže tento stát zabezpečit praktické, dětské a zubní lékaře pro naše občany?

Jakou odpovědnost přijme současné vedení kraje za to, že nebylo schopno zabránit ztrátě více než jedné miliardy korun v Karlovarské krajské nemocnici?

Připravuje vedení kraje totální privatizaci zdravotnictví?

 

BYDLENÍ

 

Bydlet na úrovni 21. století má právo každý občan naší země.

 

Není nutné se na desítky let zadlužit bankám, abychom mohli bydlet.

Dobře bydlet lze i v dostupném obecním nebo družstevním bytě.

 

JÍDLO

 

Musíme být závislí na dovozu jídla ze zahraničí?

 

Věděli jste, že až 100 tisíc kamionů k nám vozí jídlo ze zahraničí?

Chceme být závislí nebo podporovat místní (lokální) výrobce a zemědělce?

Bez vody nebude ani jídlo.

Co udělali poslanci parlamentu a senátoři zvolení za Karlovarský kraj pro rovnoprávné postavení našich zemědělců v EU?

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

10. 2. 2019

Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program KSČM do Zastupitelstva města Karlovy Vary

11. 9. 2018

Chceme, aby Karlovy Vary byly městem pro všechny prima lidi. Prosím, pojďte ho realizovat s námi.

1. Přívětivé místo pro obyvatele i návštěvníky

 • Kvalitní infrastruktura i v okrajových částech města
 • Dostatek zelených ploch
 • Udržování čistoty ve městě
 • Optimalizace jízdního řádu MHD
 • Otevřít tržiště pro regionální prodejce s možností využití prostoru pro tradiční vánoční či velikonoční trhy

2. Vstřícná radnice

 • Aktivní řešení problémů občanů - rozvoj centra pomoci v nouzi
 • Transparentní financování investičních akcí - důsledná kontrola konečného díla
 • Do čela městských společností odborné manažery - řádná výběrová řízení
 • Stop rozprodávání zbylého městského majetku

3. Aktivní účast na řešení dlouhodobých problémů

 • Vyvolat jednání o vstupu města do Letiště s.r.o.
 • Vyvolat jednání o rekonstrukci hotelu Thermal
 • Podpora lázeňství a cestovního ruchu
 • Řešení architektonických problémů města (Vřídelní kolonáda, Dolní nádraží, opěrné zdi v katastru města atd.)
 • Řešení otázky ubytoven a výstavby dostupných městských bytů
 • Podpora městského divadla, KSO a minoritních kulturních akcí
 • Podpora menších sportovních klubů
 • Řešení bezpečnostní situace ve městě (práce s bezdomovci a drogově závislými)
 • Řešení parkování ve městě
 • Vyvolat jednání o řešení problematiky krematoria

Volební program KSČM do Zastupitelstva Karlovarského kraje

4. 5. 2016

JEDNÁME OTEVŘENĚ, NASLOUCHÁME OBČANŮM A NÁZORY NEMĚNÍME

S veřejnými prostředky umíme hospodařit s rozvahou a transparentně

- Rozpočet na běžné (provozní) výdaje udržíme v kladném saldu

- Centrální nákupy různých komodit realizujeme všude tam, kde je reálná možnost docílení  úspor

- Výběrová řízení realizujeme elektronicky

 

Investice budeme především směřovat do hospodářského rozvoje kraje s maximálním využitím čerpání fondů EU a dotačních programů státu

- Stanovení priorit investic je na začátku volebního období prvořadé

- Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury je jednou z důležitých podmínek rozvoje podnikatelského prostředí a možnosti vytváření nových pracovních míst

- Vytvoření podmínek ke spokojenému životu v našem kraji (zdravotnické a sociální zázemí na vysoké úrovni, zajištění poskytování kvalitního vzdělávání, široká nabídka společenského, kulturního a sportovního vyžití)

 

Budeme podporovat malé a střední podnikání v regionu

- Pokračujeme v podpoře podnikatelských voucherů

- Užší napojení malých a středních firem se školami a docílení větší spolupráce při vzdělávání a přípravě učňů a studentů na budoucí povolání

- Spolupráce při budování průmyslových zón

 

Udržíme finanční prostředky na zachování dopravní obslužnosti, a zajistíme zdroje na její zlepšení

- V rámci základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji cestování seniorů starších 70-ti let za roční paušální poplatek ve výši 500 Kč

- Preferujeme regionální dopravce

- Veřejnou službou zadat údržbu a opravy silnic II. a III. Třídy vlastní organizaci ÚS KK, a. s.

 

Budeme realizovat novou koncepci zdravotnictví v kraji v souladu s koncepcí zdravotnictví státu s cílem – zdravotní péče blíže občanům

- Spolu s obcemi a zdravotními pojišťovnami připravíme pobídkové stimuly pro lékaře a střední zdravotnický personál, pro zvýšení zájmu pracovat v Karlovarském kraji

 - Nepřipouštíme podfinancování nemocnic kraje

- Podpoříme dostatečný počet hospicových lůžek a terénních hospicových služeb

 

Zaměříme se, spolu s městy a obcemi, na řešení problematiky sociálního bydlení

- Podporujeme rozvoj sociálních služeb jak v šířce nabídky, tak zvyšování kvality poskytovaných služeb

- Podporujeme terénní sociální služby, při zabezpečení dostatku míst v zařízeních sociální péče podle poptávky

- Podpoříme zvýšení zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných občanů zřizováním chráněných pracovních míst

 

Podporujeme intenzivnější komunikaci mezi krajskými středními školami, významnými zaměstnavateli a hospodářskou komorou k hledání cesty zatraktivnění potřebných učebních a studijních oborů, a zkvalitnění přípravy učňů a studentů

- Zřízení příspěvkové organizace kraje pro poskytování služeb školám zřizovaným krajem.

- Vznik víceoborových tříd středních škol Karlovarského kraje ve vybraných oborech

- Udržení stipendijního programu pro střední školy Karlovarského kraje pro vybrané obory

- Podnikat kroky proti plošnému rušení speciálních základních škol a překotné inkluzi

 

Podporujeme zavedení veřejného vysokoškolského balneologického a fyzioterapeutického vzdělání pod hlavičkou Karlovy univerzity

- Zvyšování vzdělanosti obyvatel kraje vytvářením podmínek pro působení vysokých a vyšších odborných škol v Karlovarském kraji

- Udržení stipendijního programu pro studenty vysokých škol z Karlovarského kraje 
ve vybrané oborech

 

Podporujeme obnovu našich památek, kultury, sportu a rozvoj cestovního ruchu v celé šíři volnočasových aktivit

- Udržení finančních prostředků na kulturní programy pro střední školy Karlovarského kraje a mateřské a základní školy menších obcí

- Podporujeme práci spolků při práci s mládeží v oblasti sportu a kultury

- Pomoc při hledání nového okruhu klientů pro poskytování lázeňské péče

 

Podpora drobných zemědělců s cílem tvorby regionálních potravin

- Tlak na důsledné uplatňování legislativy v oblasti ochrany zdrojů pitné vody na všech úrovních veřejné správy

- Pokračujeme v  podpoře dotačních programů v oblasti zemědělství a ochrany přírody

- Podporujeme práci spolků při práci s mládeží v oblasti ochrany přírody

- Systémová organizace farmářských trhů

Naděje pro Českou republiku (2004)

29. 3. 2016

Dalším rozpracováním Kladenského programu z roku 1992 byla Naděje pro českou republiku přijatá na VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích 15.-16. května 2004.

"Základním programovým cílem politiky KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Program obnovy (1999)

16. 3. 2016

Základní programový dokument KSČM přijatý na II. sjezdu v Kladně byl aktualizován V. sjezdem KSČM ve Žďáru nad Sázavou 4. - 5. prosince 1999.

"Česká republika je v krizi. Politika, opírající se o volnou hru tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala. Formální a polovičatá řešení, podřízená úzce stranickým zájmům, nevedou k pozitivním výsledkům. Potřeba systémové změny je stále naléhavější. Po desetileté všestranné devastaci ovšem nelze změnit poměry ze dne na den. Cestu k nápravě je však nutno nastoupit neprodleně. KSČM zpracovala a předkládá občanům k posouzení Program obnovy."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Kladenský program (1992)

Kladenský program přijatý na II. sjezdu 13. prosince 1992 v Kladně je základním programovým dokumentem KSČM. 

"KSČM vznikla v březnu 1990. Převážná většina jejích členů zásadně odmítla mocenskou svévoli předlistopadové byrokratické elity. Porážku a zhroucení socialismu stalinsko-brežněvovského typu pochopila především jako důsledek faktického opuštění socialistických a komunistických myšlenek, neschopnosti hledat a prosazovat vlastní cesty postupu a umožnit všem občanům, aby se na tomto procesu skutečně podíleli. Podpora občanů se proto postupně vytrácela a byly znehodnocovány i nesporné úspěchy. Poučena historií posledních desetiletí chce KSČM spoluvytvářet východiska ze současných problémů. Svou zásadní pozici vyjadřuje v tomto otevřeném programu, politické platformě pro další práci ve společnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM