Náš program

Volební program KSČM do Zastupitelstva Karlovarského kraje

4. 5. 2016

JEDNÁME OTEVŘENĚ, NASLOUCHÁME OBČANŮM A NÁZORY NEMĚNÍME

S veřejnými prostředky umíme hospodařit s rozvahou a transparentně

- Rozpočet na běžné (provozní) výdaje udržíme v kladném saldu

- Centrální nákupy různých komodit realizujeme všude tam, kde je reálná možnost docílení  úspor

- Výběrová řízení realizujeme elektronicky

 

Investice budeme především směřovat do hospodářského rozvoje kraje s maximálním využitím čerpání fondů EU a dotačních programů státu

- Stanovení priorit investic je na začátku volebního období prvořadé

- Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury je jednou z důležitých podmínek rozvoje podnikatelského prostředí a možnosti vytváření nových pracovních míst

- Vytvoření podmínek ke spokojenému životu v našem kraji (zdravotnické a sociální zázemí na vysoké úrovni, zajištění poskytování kvalitního vzdělávání, široká nabídka společenského, kulturního a sportovního vyžití)

 

Budeme podporovat malé a střední podnikání v regionu

- Pokračujeme v podpoře podnikatelských voucherů

- Užší napojení malých a středních firem se školami a docílení větší spolupráce při vzdělávání a přípravě učňů a studentů na budoucí povolání

- Spolupráce při budování průmyslových zón

 

Udržíme finanční prostředky na zachování dopravní obslužnosti, a zajistíme zdroje na její zlepšení

- V rámci základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji cestování seniorů starších 70-ti let za roční paušální poplatek ve výši 500 Kč

- Preferujeme regionální dopravce

- Veřejnou službou zadat údržbu a opravy silnic II. a III. Třídy vlastní organizaci ÚS KK, a. s.

 

Budeme realizovat novou koncepci zdravotnictví v kraji v souladu s koncepcí zdravotnictví státu s cílem – zdravotní péče blíže občanům

- Spolu s obcemi a zdravotními pojišťovnami připravíme pobídkové stimuly pro lékaře a střední zdravotnický personál, pro zvýšení zájmu pracovat v Karlovarském kraji

 - Nepřipouštíme podfinancování nemocnic kraje

- Podpoříme dostatečný počet hospicových lůžek a terénních hospicových služeb

 

Zaměříme se, spolu s městy a obcemi, na řešení problematiky sociálního bydlení

- Podporujeme rozvoj sociálních služeb jak v šířce nabídky, tak zvyšování kvality poskytovaných služeb

- Podporujeme terénní sociální služby, při zabezpečení dostatku míst v zařízeních sociální péče podle poptávky

- Podpoříme zvýšení zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných občanů zřizováním chráněných pracovních míst

 

Podporujeme intenzivnější komunikaci mezi krajskými středními školami, významnými zaměstnavateli a hospodářskou komorou k hledání cesty zatraktivnění potřebných učebních a studijních oborů, a zkvalitnění přípravy učňů a studentů

- Zřízení příspěvkové organizace kraje pro poskytování služeb školám zřizovaným krajem.

- Vznik víceoborových tříd středních škol Karlovarského kraje ve vybraných oborech

- Udržení stipendijního programu pro střední školy Karlovarského kraje pro vybrané obory

- Podnikat kroky proti plošnému rušení speciálních základních škol a překotné inkluzi

 

Podporujeme zavedení veřejného vysokoškolského balneologického a fyzioterapeutického vzdělání pod hlavičkou Karlovy univerzity

- Zvyšování vzdělanosti obyvatel kraje vytvářením podmínek pro působení vysokých a vyšších odborných škol v Karlovarském kraji

- Udržení stipendijního programu pro studenty vysokých škol z Karlovarského kraje 
ve vybrané oborech

 

Podporujeme obnovu našich památek, kultury, sportu a rozvoj cestovního ruchu v celé šíři volnočasových aktivit

- Udržení finančních prostředků na kulturní programy pro střední školy Karlovarského kraje a mateřské a základní školy menších obcí

- Podporujeme práci spolků při práci s mládeží v oblasti sportu a kultury

- Pomoc při hledání nového okruhu klientů pro poskytování lázeňské péče

 

Podpora drobných zemědělců s cílem tvorby regionálních potravin

- Tlak na důsledné uplatňování legislativy v oblasti ochrany zdrojů pitné vody na všech úrovních veřejné správy

- Pokračujeme v  podpoře dotačních programů v oblasti zemědělství a ochrany přírody

- Podporujeme práci spolků při práci s mládeží v oblasti ochrany přírody

- Systémová organizace farmářských trhů