Tiskové zprávy

V sobotu 20. ledna se v Karlových Varech uskutečnila okresní konference KSČM, která kriticky zhodnotila neúspěch v loňských parlamentních volbách. Delegáti hledali cestu k úspěchu v podzimních komunálních volbách. Patnáct členů OV KSČM, pod vedením předsedy Josefa Murči, a za pomoci dalších více než 300 členů KSČM v okrese, se bude snažit tuto představu naplnit. Starosta Teplé Karel Hermann přišel s nápady, jak občany oslovit a získat je pro náš volební program. Poukázal na to, že v malých obcích a městech není političnost tak důležitá, podstatná jsou témata a konkrétní osoby, které za těmito myšlenkami stojí.

Deset delegátů, zvolených na krajskou konferenci, která se uskuteční v sobotu 3. března v Sokolově, bude diskutovat o tom, jak zaujmout a přesvědčit voliče o správnosti cílů KSČM. To bude již finální příprava na X. sjezd KSČM.

V sobotu 3. února 2018 se konala Okresní konference OV KSČM Cheb v Obecním sále v Třebeni, jehož výzdobu a ozvučení připravil s. Antonín Kalina, předseda místní ZO KSČM a starosta obce. Jednání konference se aktivně zúčastnili hosté v čele se s. Petrem Šimůnkem, 1. místopředsedu ÚV KSČM, přítomna byla i s. Eva Valjentová, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM v zastupitelstvu Karlovarského kraje, PhDr. Oleg Kalaš, člen VV ÚV KSČM a předseda OV KSČM Sokolov, s. Josef Murčo, předseda KV KSČM a předseda OV KSČM Karlovy Vary či s. Václav Černý, který předsedal OV KSČM v Chebu od roku 1990 do roku 2016, kdy se vzdal funkce ze zdravotních důvodů.

Lze konstatovat, že cíle okresní nominační konference se podařilo naplnit. Na základě návrhů z výročních členských schůzí ZO KSČM a návrhu OV KSČM zvolila konference v tajném hlasování předsedou OV KSČM dosavadního předsedu s. Václava Sloupa, tři delegáty X. sjezdu KSČM a navrhla pro volbu na X. sjezdu KSČM na funkci předsedy ÚV KSČM soudruhy Vojtěcha Filipa, Josefa Skálu a Jaromíra Kohlíčka, pro pozice místopředsedů ÚV KSČM navrhla soudruhy Petra Šimůnka, Pavla Hojdu, Jiřího Dolejše, Josefa Skálu a Jaromíra Kohlíčka. Konference zvolila 21 členů OV KSČM, tříčlennou Okresní revizní komisi a tříčlennou Okresní rozhodčí komisi. Pro jednání Krajské konference KSČM, která se bude konat 3. 3. 2018 v Sokolově konference zvolila 10 delegátů a tři členy KV KSČM.

Na konferenci bylo přítomno 27 delegátů z 31 zvolených výročními členskými schůzemi a 23 pozvaných hostů. V průběh jednání vzdali všichni přítomní hold minutou ticha soudruhu Vladimíru Sýkorovi, poslednímu vedoucímu tajemníkovi KSČ okresu Cheb a současnému předsedovi ZO KSČM v Dolním Žandově, který zemřel v předvečer konání okresní konference.

Okresní konference přijala v závěru svého jednání kritické Stanovisko k materiálu ÚV KSČM „Návrh hodnocení výsledků voleb do PS PČR 2017“, který byl určen usnesením ÚV KSČM k diskusi na okresní konferenci. V tomto stanovisku konference odmítla akceptovat předložený materiál a důrazně doporučila ÚV KSČM zahájit urychleně práci na zpracování nové analýzy příčin volebního propadu KSČM a doporučila takto zpracovanou analýzu předložit jednání X. sjezdu KSČM a využít ji pro stanovení souboru opatření umožňujících restart KSČM.

Jako stěžejní úkol pro rok 2018 stanovila konference zahájit ve všech ZO KSČM odpovědnou přípravu na volby do zastupitelstev měst a obcí v roce 2018, která bude spočívat zejména v odpovědném výběru kandidátů KSČM a sestavení přitažlivého místního volebního programu tak, aby KSČM získala zpět důvěru jejích sympatizantů a voličů, kteří nám nedali hlasy v parlamentních volbách. Nemalým úkolem bude péče o členskou základnu, tedy o její rozšiřování, péče o členy, kteří vhledem k věku a zdravotnímu stavu již nezvládají aktivně plnit svá práva a povinnosti. 

Okresní konference KSČM ukázala, že převážná většina komunistů Chebska, kteří ač starší věkem, jsou mladí duchem a odhodláním dát všechny své síly ve prospěch lepší budoucnosti v naší zemi, že komunisté nehodlají sedět v koutku s rukama v klíně, ale jsou připraveni svést boj za spravedlivější, sociálně spravedlivou společnost, že nehodlají jakkoliv podporovat kapitalistický vývoj naší společnosti.

JUDr. Václav Sloup, předseda OV KSČM v Chebu

Předsedou KV KSČM zůstává Josef Murčo, do senátu kandiduje Eva Valjentová

Oba kandidáty zvolili delegáti Krajské konference KSČM, která se konala 3. března 2018 v Sokolově. Komunisté dále zhodnotili svou činnost za uplynulý rok, ústřednímu výboru KSČM doporučili zpracovat dokument, který by jednoznačně a kriticky analyzoval příčiny volebního propadu a přesně definoval vnitřní a vnější faktory ovlivňující volební výsledek. „Je to poprvé, co Karlovarský kraj nemá svého poslance za KSČM,“ konstatoval staronový předseda KV KSČM Josef Murčo. Ve své zprávě dále ocenil profesionalitu krajských zastupitelů a vyhodnotil práci základních organizací a okresních výborů při přijímání nových členů a jejich zapojení do stranické a veřejné činnosti.  „Stálým problémem KSČM, nejen v Karlovarském kraji, je stárnutí a klesající počet členů, kterých je nyní v kraji 880.  Každý rok se podaří přijmout většinou méně než 10 nových členů,“ dodal Josef Murčo.

V rámci diskuse patřila k nejčastějším zmiňovaným problémům  práce s mládeží a mladými členy.  „Pokud chceme oslovit mladé, musíme zlepšit komunikaci prostřednictvím internetových stránek a především sociálních sítí. Tyto informační kanály potřebujeme i v té souvislosti, že počet odběratelů Haló novin je dlouhodobě nízký,“ uvedl Jaroslav Borka s tím, že k webu orientovanému na lithium by brzy měl přibýt web zaměřený na církevní restituce.

Na místopředsedu ÚV KSČM delegáti navrhli Richarda Pokorného z Plzně. 

Konference se jako hosté zúčastnili místopředseda ÚV KSČM Josef Skála, předsedkyně ÚRoK KSČM Helena Vrzalová a předseda sekce regionálních dějin František Kovanda. Josef Skála před delegáty položil zásadní otázku dalšího posunu KSČM vzhledem ke změněným náladám ve společnosti. „Naše parketa musí začínat tam, kde všichni ostatní končí,“ nastínil další směřování strany Josef Skála.

Cílem KSČM v senátních i komunálních volbách bude posílit postavení KSČM a oslovit co nejširší okruh voličů, kterým není budoucnost lhostejná.  V závěru krajské konference se delegáti shodli na tom, že strana by měla vystupovat jednotně, všichni členové by se měli povznést nad osobní animozity a opět začít táhnout za jeden provaz.

 

26. 2. 2018

Pro další rozvoj města  a dopravy považuje městský výbor za nežádoucí „zakonzervovat“ stávající stav železničního uzlu Brno. Jeho přestavba a modernizace je nezbytná.

20. 2. 2018

Libeňský most nepochybně k Praze patří a dotváří, jako řada jiných prvorepublikových staveb, mozaiku celého hlavního města. Památkově cenné vnímám zejména obloukové části mostu s kubistickými prvky.

20. 2. 2018

I když je právě zvolený předseda ČSSD Jan Hamáček poměrně mladý muž, trpí zřejmě dokonalou ztrátou paměti. V rozhovoru pro Novinky.cz totiž označil za prioritu předložení zákona na zrušení tzv. karenční lhůty.

Zdeněk Štefek
26. 9. 2016

„Tak už nám do kroku v ulicích tak často hrát nebudou, paní Mullerová, připravte mi mou empétrojku,“ řekl by dnes jistě Švejk své bytné, když by se chystal na Bělehrad… A měl by zřejmě pravdu.

Jiří Maštálka
20. 9. 2016

Vzhledem k objevujícím se spekulacím o mém zdravotním stavu, bych rád ujistil kolegy i veřejnost, že jsem se v pátek podrobil akutní operaci ve Všeobecné fakultní nemocnici, která proběhla úspěšně a každým dnem se můj zdravotní stav zlepšuje.

11. 5. 2016

   Vzpomínkového aktu organizovaného karlovarskými komunisty se zúčastnili zástupci Klubu českého pohraničí, Společnosti česko kubánského přátelství, Levicového klubu žen a Obce legionářů. Pohřebiště rudoarmějců v Drahovicích bylo vzorně upraveno a vyzdobeno vlajkami. Po kladení květin a slavnostním zahájení vystoupila s projevem Barbora Vojtová, členka ÚV KSČM.

5. 5. 2016

              Sluncem zalité Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu vítalo účastníky a hosty oslavy svátku práce – 1.máje v Chebu. Náměstím zněla živá hudbě kapely Starovarka, která již tradičně hudebně podkresluje slavnostní atmosféru svátku jara.

5. 5. 2016

Májové Karlovy Vary

9. 4. 2016

Na svém posledním zasedání před IX.